ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές
 • Σύμμεικτες Κατασκευές
 • Τοιχία Αντιστήριξης
 • Bar Bending Schedule (BBS)

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μηχανολογικές μελέτες
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Επιμετρήσεις ποσοτήτων
 • Τοπογραφικές εργασίες
 • Κατασκευαστικά σχέδια